Βασίλειος Δημακόπουλος

Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

 265100-7139, 265100-8809
  265100-8899
  dimako (at) cse.uoi.gr, dimako (at) uoi.gr
  https://www.cse.uoi.gr/~dimako

Ο Βασίλειος Δημακόπουλος είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Electrical and Computer Engineering του Πανεπιστημίου Victoria του Καναδά. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

Υπηρετεί στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 1998, αρχικά ως επισκέπτης διδάσκοντας βάσει του Π.Δ. 407/80 και στη συνέχεια ως εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ. Κατέχει θέση με γνωστικό αντικείμενο «Παράλληλη Επεξεργασία», στη βαθμίδα του Καθηγητή. Από το 2014 έως το 2017 ήταν Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ενώ από το 2016  έως το 2020 είχε αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ίδιο τμήμα. Από το 2017 είναι εκλεγμένος Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής ενώ παράλληλα εκτελεί χρέη Προέδρου του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα ενδιαφέροντά του καθώς και το έργο της ερευνητικής του ομάδας (https://paragroup.cse.uoi.gr) εστιάζονται στις περιοχές των παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων, του παράλληλου προγραμματισμού, του λογισμικού συστήματος, της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των ενσωματωμένων συστημάτων και της ανάλυσης επιδόσεων.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με άρθρο 19, του Νόμου 4485/2017 – ΦΕΚ Α’ 114, 04/08/2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», o Κοσμήτορας έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:

  1. συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας, αντίστοιχα, προεδρεύει των εργασιών τους και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Γενικής Συνέλευσης ή της Κοσμητείας. Επίσης, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας,
  2. επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση του νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,
  3. προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας,
  4. συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
  5. συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.