Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 – ΦΕΚ Α’ 114 – 04/08/2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», η Κοσμητεία αποτελείται από:

  1. Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
  2. Τους Προέδρους των Τμημάτων.
  3. Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.
  4. Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ Σύνθεση της Κοσμητείας (από 01.09.2020)

Κοσμήτορας
Βασίλειος Δημακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρόεδρος: Άγγελος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος: Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Πρόεδρος: Απόστολος Αυγερόπουλος, Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος: Συμεών Αγαθόπουλος, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πρόεδρος: Γεώργιος Τσιατούχας, Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος: Ιωάννης Φούντος, Καθηγητής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πρόεδρος: Θεόδωρος Ματίκας, Καθηγητής
Αναπλ. Πρόεδρος: Ιωάννης Φούντος, Καθηγητής

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ
Κωνσταντίνος Προύσκας, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Αναπλ.: Ευάγγελος Κουράκος-Μαυρομιχάλης, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ
Λουκάς Μπρέχας, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Αναπλ.: Αλέκα Χουλάκη, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Εκπρόσωπος ΕΕΠ
Ευγενία Ευμοιρίδου, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Παλαιότερες συνθέσεις