Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1999. Αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά τρία τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα που απονέμει δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών αναγνωρισμένο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου πενταετή εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και την Τεχνική των Υλικών. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές αποκτούν τη γνώση να μελετούν, να σχεδιάζουν και να παράγουν τεχνολογικά υλικά τα οποία χρειάζεται και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος σε κάθε έκφανση της ζωής του. Αυτό γίνεται με τη διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικών με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών. Ο απόφοιτος Μηχανικός Επιστήμης Υλικών είναι άρτια καταρτισμένος ώστε να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Είναι ικανός, αφενός να μελετά τη σχέση της δομής και των ιδιοτήτων του κάθε υλικού που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών, και αφετέρου να εφαρμόζει όλο το εύρος των διατιθέμενων διεργασιών και κατεργασιών με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες που είναι η ουσία της Τεχνικής των Υλικών.

Η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη ή δέκα υποχρεωτικά εξάμηνα, ισοδυναμεί με 300 ECTS και περιλαμβάνει υποχρεωτική διπλωματική εργασία στο τελευταίο έτος. Το Δίπλωμα του Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στη Μηχανική Επιστήμης Υλικών, βάσει του Άρθρου 46/Ν.4485-2017. Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται στο ΤΕΕ στην ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών, ως Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών.

 

Ιστότοπος τμήματος: http://www.materials.uoi.gr