Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με τον Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018) και αποτελεί το νεότερο τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο, την επίβλεψη της εγκατάστασης και της ασφαλούς λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές, βιομηχανίες, και στον τομέα των μεταφορών. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί διαθέτουν εφαρμοσμένη γνώση σε πολλαπλά πεδία όπως κατασκευές, κατεργασίες, παραγωγή ενέργειας, τα οποία θεραπεύουν με ποικιλία εργαλείων όπως αναλυτικές, αριθμητικές και πειραματικές μέθοδοι πάντα όμως σε συνδυασμό με οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Οι σπουδές στο αντικείμενο καθίστανται ιδιαίτερα ελκυστικές για όποιον θελήσει να έχει μια ευρεία εκπαίδευση Μηχανικού.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία της αριθμ. 1069/18-07-2019, αποφάσισε την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος με τη συγκρότηση Προσωρινής Συνέλευσης, με την παρακάτω σύνθεση:

  • Ιωάννης Φούντος, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ (Πρόεδρος)
  • Νεκταρία Μπάρκουλα, Καθηγήτρια ΤΜΕΥ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
  • Θεόδωρος Ματίκας, Καθηγητής ΤΜΕΥ
  • Αλκιβιάδης Παϊπέτης, Καθηγητής ΤΜΕΥ
  • Κων/νος Βλάχος, Επίκ. Καθηγητής ΤΜΗΥΠ

και την κα. Μαρία Παπαδοπούλου ως Γραμματέα του Τμήματος (δείτε τη σχετική σελίδα για επικοινωνία).

Η έναρξη της εκπαιδευτικής του λειτουργίας και η ένταξή του στο Μηχανογραφικό Δελτίο θα καθοριστεί με επόμενη απόφαση της Συγκλήτου.