Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και Κτηρίων και την κατάρτιση επιστημόνων Μηχανικών ικανών να μελετούν και να…

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1999. Αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά τρία τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα που απονέμει δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών αναγνωρισμένο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει…

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) ιδρύθηκε το 1990 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1993. Το τμήμα προσφέρει 5ετή κύκλο σπουδών που οδηγεί σε Δίπλωμα Μηχανικού αναγνωρισμένο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΤΕΕ με την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Αποτελεί το…

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με τον Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018) και αποτελεί το νεότερο τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους…

Ιστορία

Οι διεργασίες για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων χρονολογούνται από τις αρχές του 1974. Η ίδρυση των τμημάτων που αποτελούν τη σημερινή Σχολή ξεκινά σταδιακά το 1990, όπως φαίνεται στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε επίσημα και λειτουργεί ως Σχολή από το 2017, ξεκινώντας…

Κοσμητεία της Σχολής

Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 – ΦΕΚ Α’ 114 – 04/08/2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», η Κοσμητεία αποτελείται από: Τον Κοσμήτορα της Σχολής. Τους Προέδρους των Τμημάτων. Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής. Τους εκπροσώπους…

Υποδομές

Πέρα από τις υπόλοιπες υποδομές του πανεπιστημίου, τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής διαθέτουν και δικές τους υπερσύγχρονες υποδομές τόσο για διδακτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία οι βασικοί κτιριακοί χώροι, ο εξοπλισμός και οι κυριότερες εργαστηριακές μονάδες του κάθε τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις…