Επισυνάπτονται οι προκηρύξεις εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας και στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021, από 09.00 π.μ.-11.00 π.μ.,αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, από τους ενδιαφερομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, μέχρι την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021, και ώρα 12.00.

Σχετικά έντυπα μπορείτε να βρείτε στο χώρο των διοικητικών εγγράφων.

Συνημμένα (Attachments):