Το Δίπλωμα Μηχανικού που απονέμουν τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι, επίσημα πλέον, «Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master)», σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αρ. 134442/Ζ1 (ΦΕΚ 3987Β/14.09.2018). Η απόφαση αφορά όχι μόνο στα διπλώματα που θα απονεμηθούν από εδώ και στο εξής, αλλά και σε όλα όσα έχουν απονεμηθεί κατά το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, με βάση και τη σύμφωνη γνώμη της Α.ΔΙ.Π., η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα Τμήματα:

  1. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και
  2. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,

της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Με αυτό τον τρόπο ικανοποιείται και τυπικά ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των Πολυτεχνικών Τμημάτων, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το κύρος και τη φυσιογνωμία τους καθώς και τους επαγγελματικούς ορίζοντες των αποφοίτων τους.

Συνημμένα (Attachments):