Με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 187Α’/5-11-2018, ρυθμίζεται, μετά από μια μακρά περίοδο, το επάγγελμα του Μηχανικού στην ολότητά του. Συγκεκριμένα, με το ΠΔ 99/2018 καθορίζονται:

  • ποιοι και με ποιον τρόπο αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού
  • ποιες είναι οι κοινές δραστηριότητες όλων των ειδικοτήτων των Μηχανικών
  • ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε βασικής ειδικότητας Μηχανικών

Το ΠΔ 99/2018 επισυνάπτεται παρακάτω.

Συνημμένα (Attachments):
  • PD99-2018 (272 kB)
    06/11/2018, downloaded 458 time(s)