Σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 – ΦΕΚ Α’ 114 – 04/08/2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», η Κοσμητεία αποτελείται από:

  1. Τον Κοσμήτορα της Σχολής.
  2. Τους Προέδρους των Τμημάτων.
  3. Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής.
  4. Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Κοσμητείας.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ Σύνθεση της Κοσμητείας (από 01.09.2022)

Βασίλειος Δημακόπουλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας

Γεώργιος Σμύρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Απόστολος Αυγερόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Χριστόφορος Νίκου, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Θεόδωρος Ματίκας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Λουκάς Μπρέχας, ΕΤΕΠ
Ευγενία Ευμοιρίδου, ΕΕΠ

Παλαιότερες συνθέσεις