Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων (Τακτικού και Αναπληρωματικού) των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) α) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και β) στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία μέχρι 30.11.2023.

Συνημμένα (Attachments):