Ανακοινώνεται ότι δεν υπήρξαν υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) (Τακτικού και Αναπληρωματικού) α) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής  και  β) στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διετή θητεία έως 30.11.2023.

Η ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων έληγε την 30η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, με ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών την 9η Δεκεμβρίου 2021.

Συνημμένα (Attachments):